โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

  News (more)

You are here

ฝ่ายโภชนาการร่วมแจมทำเพื่อผู้ป่วย...

รวมใจทำเพื่อผู้ป่วย... "ฝ่ายโภชนาการ" ร่วมแจม !! โดดสอนวิธี "เพิ่มมูลค่า"

ผลผลิตการเกษตร ลุยสอนทำ "น้ำสลัด-รสผัก" สุดจ๊าบ ให้เจ้าหน้าที่ฟาร์มรามาธิบดี

News_Date: 
Wednesday, 19 February, 2014