โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

  News (more)

You are here

Solar cell system -- alternative energy for Rama HealthyFarm

at the outskirt of Bangkok. It will save not only the earth environment but also money for the electricity bills of our Faculty.


เดินหน้าลุย !!! จัดใหญ่ใส่ "พลังงานทางเลือก" เข้าฟาร์ม ฯ
ดึง "แผงโซล่าเซลล์" ช่วยประหยัดพลังงาน เชื่อเซฟเงินให้ "คณะ ฯ" ได้แถมช่วย "โลก"
 
 
News_Date: 
Thursday, 27 February, 2014