ลงพื้นที่ ตรวจจริง เช็คจริง

"รศ.ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ" รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม..."ประกบติด" ทุกขั้นตอนการผลิต
"ลงพื้นที่" ตรวจจริง เช็คจริง หวังได้ "ผักปลอดภัย" ไร้สารพิษป้อนโรงพยาบาลใช้ "เสริมสุขภาพ"...
ให้ "ผู้ป่วย" และ "บุคลากร"
 

 

News_Date: 
Thursday, 13 February, 2014