โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

  News (more)

You are here

สมาชิกใหม่ของชาวรามาฯ

มอ มอ มออ...ออออ !!
 
เจ้า "สร้าง" กะ เจ้า "สุข"
สมาชิกใหม่ของชาวรามา ฯ ~
 
(ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด และบุตรชาย 
ไถ่ชีวิตโคมาช่วยสร้างสีสันให้ฟาร์มรามา)
ที่โรงงานเทศบาล ปทุมธานี

  

News_Date: 
Saturday, 8 February, 2014