โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

  News (more)

You are here

ผลผลิตจากฟาร์มสร้างสุข

"รวงข้าว" ปลอดสารพิษ

"กระเจี๊ยบ" ใหญ่เท่าฝ่ามือ

ผัดสลัด กะ ข้าวโพค

ของ "ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี" 

News_Date: 
Wednesday, 12 February, 2014