เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ชั้น 4 ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี 

 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี 

 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ชั้น 3 ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี 

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ชั้น 3 ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี 

 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ชั้น 3 ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี...

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารมหิดล ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ฮอลล์ EH 104 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี 

 

เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ชั้น 3 ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี