นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จีโนมทางแพทย์

 
 
     ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ภายใต้สังกัดศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จีโนมทางแพทย์ ในหัวข้อ Personalize and Precision Medicine
     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ชั้น 3 ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี