บริการของเรา

การบริการของศูนย์จีโนมทางการแพทย์

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์จีโนมทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้

1.การตรวจสารพันธุกรรมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา (Non-Invasive Prenatal Testing)    
 • Thai NIPT
 • Thai NIPT TWINS
 • Thai NIPT ESSENTIAL
2. การตรวจสารพันธุกรรมยีนกลายพันธุ์ถ่ายทอดมะเร็งในครอบครัว (Hereditary Cancer testing)
 • HBOC Essential Panel Testing (BRCA1/BRCA2 germline)
 • BRCA1 + BRCA2 gene mutation by NGS (ผู้ป่วย) (สปสช.)
 • CMG Hereditary Cancer Testing (24 genes)
 • HBOC Somatic Mutation Testing (BRCA1/BRCA2 Somatic)
 • HBOC and HRR Mutation Testing for Olaparib treatment
 • Pan Cancer Liquid Biopsy
3. การถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมหรือยีนทั้งหมดบนจีโนมในมนุษย์ (Whole Genome/Exome sequencing)
 • Whole Exome Sequencing
 • Whole Genome Sequencing
 • Target gene sequencing
 • HNPCC Panel Testing
 • Pre-designed Panel by Mass Array
 • Multiplex SNP genotyping
4. การถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมหรือยีนทั้งหมดบนจีโนมในมนุษย์ (Whole Genome/Exome sequencing)
 • Cystic Fibrosis Carrier Screening
5. การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนฝังตัวในโพรงมดลูก
 • Pre-implantation Genetic Screening
6. การถอดรหัสพันธุกรรมจุลชีพ
 • Microbiome Service
 • Metagenomics Service
 • SARS-CoV-2 genotyping by Mass Array   
 • Whole Genome Bacteria Sequencing