บุคลากรของเรา

หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์

ศ.เกียรติคุณ ดร. วสันต์ จันทราทิตย์

นักปฏิบัติการวิจัย

ดร.อินทรี เสนสอน ดร. นรีนาถ เอี่ยมวิมังสา

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ทนพญ.วันทนิช ไพโรจน์

นักเทคนิคการแพทย์

ทนพ.การัณย์ สารรัตน์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

น.ส.วรมน หล่อลิปิวงศ์ นายณฐพล พูลทอง

นักวิทยาศาสตร์

นายสมมน กล่ำเสถียร

ผู้ช่วยวิจัย

นายภาคภูมิ ปานตั้น

ผู้ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

น.ส.นาถทวี ทองชมภู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภญ. อังคณา เจริญยิ่งวัฒนา