คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์จีโนมทางการแพทย์

 
     ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ภายใต้สังกัดศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และครูผู้ดูแลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าศึกษาดูงานด้านโรคพันธุกรรม การตรวจจีโนมมนุษย์ การตรวจพันธุกรรมยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง ประเด็นด้านจริยธรรม และเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการศูนย์จีโนมทางการแพทย์
     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ชั้น 3 ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี