เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหาร รุ่นที่ 33
 
การตรวจติดตาม (Surveillance) รับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO22000:2018 เมื่อวันที่...
 
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 
Surveillance and Upgrade version ISO22000 to ISO22000:2018  วันที่ 20-22 มกราคม 2564 ฝ่ายโภชนาก...
 
พิธีรับมอบใบรับรอง ISO 22000 : 2005 ฝ่ายโภชนาการ วันที่ 30 พฤษจิกายน 2558
ขอแสดงความยินดีกับฝ่ายโภชนาการ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 22000 : 2005 เป็นโรงพยาบาลแรกของประเทศไทย
 
การทำโจ๊กผู้ป่วยแบบง่าย เพื่อความสะดวกในการเตรียมโจ๊ก และลดขั้นตอนในการผลิต
 
การทำซอสลดเกลือเพื่อผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจในการรับประทานอาหารจำกัดโซเดียมและรับประทานอาหา...
 
การคำนวณราคาสลัดบาร์โดยเทียบตาราง เป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการคำนวณราคา
 
การทำขนมจีบแบบต้ม เพื่อลดปัญหา แป้งขนมจีบแห้ง แข็ง และสีคล้ำ ขณะบริการผู้ป่วย
  Facebook