การตรวจติดตาม (Surveillance) รับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO22000:2018 เมื่อวันที่...
 
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 
Surveillance and Upgrade version ISO22000 to ISO22000:2018  วันที่ 20-22 มกราคม 2564 ฝ่ายโภชนาก...
 
พิธีรับมอบใบรับรอง ISO 22000 : 2005 ฝ่ายโภชนาการ วันที่ 30 พฤษจิกายน 2558
ขอแสดงความยินดีกับฝ่ายโภชนาการ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 22000 : 2005 เป็นโรงพยาบาลแรกของประเทศไทย
 
สาธิตการทำ น้ำผักผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ
สาธิตการทำ น้ำผักผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ โดยคุณพรจันทร์ โชติยะศิลป์ วันศุกร์ 24 กรกฎาคม 2558
 
อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลดเค็ม เพื่อสุขภาพ" รุ่น 3
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ลดเค็ม เพื่อสุขภาพ
 
ศึกษาดูงาน
เมื่อ 28 พ.ค.2558 อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
นักศึกษาหลักสูตรฯ รุ่นที่ 26
นักศึกษาหลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหาร รุ่นที่ 26 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต (SUAN DUS...
 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหาร รุ่นที่ 26 ประจำปี 2558
ณ ห้องประชุมฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ดูงานฝ่ายโภชนาการ
เมื่อวันที่ 17 - 18 มี.ค. 58 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการจากโรงพยาบาลสระบุรี เยี่ยมชมฝ่ายโภชนาการ โด...