You are here

พิธีรับมอบใบรับรอง ISO 22000 : 2005 ฝ่ายโภชนาการ วันที่ 30 พฤษจิกายน 2558

ขอแสดงความยินดีกับฝ่ายโภชนาการ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 22000 : 2005
เป็นโรงพยาบาลแรกของประเทศไทย