นักศึกษาหลักสูตรฯ รุ่นที่ 27

 

นักศึกษาหลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหาร รุ่นที่ 27

 

นางสาวกัญญาณัฐ จันนะรา

โรงพยาบาลกมลาไสย

 

 

นายกิตติ เพ็ญสุข

โรงพยาบาลระยอง

 

 

นางเคลือวัลย์ เผ่าคนชม

โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

นางสาวจารุวรรณ วงศ์ประชา

โรงพยาบาลสมเด็จ

 

 

นางสาวนวพร ด้วงคำจันทร์

โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

นางสาวปถมาภรณ์ โตรุ่งโรจน์

โรงพยาบาลเทพทารินทร์

 

 

ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

น.ต.หญิงภัทร์ชลิน แก้วเก็บ

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

 

 

ร.ท.ต.หญิงยุวา ทุ่งอ่วน

โรงพยาบาลตำรวจ

 

 

นางสาววนิดา ดีชัยชนะ

บ.ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่งเซอร์วิสเซส จำกัด (ร.พ.กรุงเทพระยอง)

 

 

นางสาววรลัญช์ วงค์ชมพู

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

นางสาวศรีประไพ ฉายถวิลน์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

 

 

นางสาวศิริพร ขานมา

โรงพยาบาลพิจิตร

 

 

นางสาวศิริสุภรณ์ มันปาติ

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

 

 

นางสาวศิวพร เมฆฉาย

โรงพยาบาลยางตราด

 

 

นางสาวเสาวรส ละมัย

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

 

 

นางโสภิต แสงทอง

โรงพยาบาลกระบี่