หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเข้าดูงาน ณ ฝ่ายโภชนาการ

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.