ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2555

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2555

วันที่ 1 มีนาคม 2555

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา