รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

มคอ.6

รมวฉ ๔๐๖
RAER 406

การฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ๒
Emergency Medical Field Work 2

รมวฉ ๔๐๗
RAER 407

การฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ๓
Emergency Medical Field Work 3

รมวฉ ๔๐๘
RAER 408

การฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ๔
Emergency Medical Field Work 4

รมวฉ ๔๐๙
RAER 409

การฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ๕
Emergency Medical Field Work 5