รายวิชาในภาควิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

มคอ.3

รมวฉ ๑๐๑
RAER 101

การปฐมพยาบาลและดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินขั้นต้น
First Aid and Basic Emergency Care

รมวฉ ๑๐๒
RAER 102

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Emergency Medical System

รมวฉ ๒๐๑
RAER 201

ระเบียบวิธีวิจัยทางฉุกเฉินการแพทย์
Research Methodology for Paramedic

รมวฉ ๒๐๒
RAER 202

การซักประวัติและตรวจร่างกายทางฉุกเฉินการแพทย์ ๑
History Interview and Physical Examination for Paramedic 1

รมวฉ ๒๐๓
RAER 203

หัตถการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์
Basic Medical Procedure

รมวฉ ๒๐๔
RAER 204

การซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ๒
History Interview and Physical Examination for Paramedic 2

รมวฉ ๒๐๕
RAER 205

โครงการวิจัยสำหรับฉุกเฉินการแพทย์ ๑
Research Methodology for Paramedic

รมวฉ ๒๐๗
RAER 207

พยาธิสรีรวิทยาพื้นฐานทางฉุกเฉินการแพทย์
Basic Pathophysiology for Paramedicine

รมวฉ ๒๐๘
RAER 208

พยาธิสรีรวิทยาคลินิกทางฉุกเฉินการแพทย์
Clinical Pathophysiology for Paramedic

รมวฉ ๒๐๙
RAER 209

เภสัชวิทยาคลินิกทางฉุกเฉินการแพทย์
Clinical Pharmacology for Paramedic

รมวฉ ๒๑๑
RAER 211

ชีวเคมีพื้นฐานทางฉุกเฉินการแพทย์
Basic Biochemistry of Paramedic

รมวฉ ๓๐๑
RAER 301

การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ๑
Emergency Medical Service 1

รมวฉ ๓๐๒
RAER 302

การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ๑
Emergency Medical Care 1

รมวฉ ๓๐๓
RAER 303

การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ๑
Emergency Care in Trauma 1

รมวฉ ๓๐๔
RAER 304

การซักประวัติและตรวจร่างกายทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ๓
Physical Examination and Interviewing in Emergency Patient 3

รมวฉ ๓๐๖
RAER 306

การแปรผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
EKG Interpretation for Paramedi

รมวฉ ๓๐๘
RAER 308

การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ๒
Emergency Care in Trauma 2

รมวฉ ๓๐๙
RAER 309

ระบาดวิทยาทางฉุกเฉินการแพทย์
Epidemiology for Paramedic

รมวฉ ๓๑๐
RAER 310

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ๑
Advance Cardiac Life Support 1

รมวฉ ๓๑๑
RAER 311

หัตถการขั้นสูงทางการแพทย์
Advanced Medical Procedures

รมวฉ ๔๐๑
RAER 401

การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ๒
Emergency Medical Service 2

รมวฉ ๔๐๒
RAER 402

การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ๒
Emergency Medical Care 2

รมวฉ ๔๐๔
RAER 404

การช่วยฟื้นคืนชีพ ๒
Life Support management 2

รมวฉ ๔๐๕
RAER 405

การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์สาธารณภัย
Emergency Care in Mass Casualty Incident

รมวฉ ๔๑๒
RAER 412

โครงการวิจัยสำหรับฉุกเฉินการแพทย์ ๒
Research Project for Paramedic 2