กิจกรรมนอกหลักสูตร ปี 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

พิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมประชุมเชียร์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการค่าย “ตะวันยิ้ม” สโมสรนักศึกษารามาธิบดี

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ IDMEx

มหิดลวิชาการ Mahidol Open House 2015

งานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ (National EMS Forum) ครั้งที่ 10