พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

   

       
      
       
       
       
       
  

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 07.30 - 10.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี (1) รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และประธานหลักสูตรฯ (2) อ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น รองประธานหลักสูตรฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว