ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 

 ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู...

 
วัฒนธรรมความปลอดภัยผ่านระบบออนไลน์ Hospital Safety Culture Survey Online

นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันท...

 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี และงานคุ้มครองผู้รับบริการฯ จัดอบรม โครงการ “Ramathibodi Hospital KM Phase 2” รุ่น...

 

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น  7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

 

วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคารเฉิลมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 7  สถาบันประสาทวิทยา

 

ผลงานนำเสนอใน HA National Forum ครั้งที่ 17  “คุณภาพในทุกลมหายใจ (Enjoy Quality Every Moment)”
ศู...

 
การอบรม“การใช้ Service Profile ในการพัฒนาคุณภาพ” Phase1 รุ่น 2

งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพฯ จัดอบรม Phase I รุ่น 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558

 
งานมหกรรมคุณภาพเครือข่ายโรงพยาบาลถนนราชวิถี ครั้งที่ 4

ภายใต้หัวข้อ "ก้าวกระโดดร่วมกัน...สู่ความเป็นเลิศ: Triple for Performance Excellence" เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม...

 
การอบรม“การใช้ Service Profile ในการพัฒนาคุณภาพ” Phase 1 รุ่นที่ 1

ได้รับเกียรติบรรยายจาก รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

...
 
การบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงราก ปี 2558 (รุ่นที่ี 1)

การอบรมบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงราก ปี 2558 (รุ่นที่ี 1)  ห้องเรียนวันพุธที่ 15  กรกฎาคม ...

Pages

 
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม 
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2173, 02-201-2215  Fax.02-201-2768