วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคารเฉิลมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 7  สถาบันประสาทวิทยา

 

ผลงานนำเสนอใน HA National Forum ครั้งที่ 17  “คุณภาพในทุกลมหายใจ (Enjoy Quality Every Moment)”
ศู...

 
Poster นำเสนอการประชุมวิชาการ  HA Naitional Forum ครั้งที่ 16

Poster นำเสนอการประชุมวิชาการ อ่านต่อ...

 
โครงการบริหารความเสี่ยงกับการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงราก รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการบริหารความเสี่ยงกับการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงราก รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5

 
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม 
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2173, 02-201-2215  Fax.02-201-2768