ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 

 เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลร...

 

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

 กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Non-Tech...

 

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมสำรวจ Gap Assessment (Advance HA) ครั้งที่ 2

 

 ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู...

 
วัฒนธรรมความปลอดภัยผ่านระบบออนไลน์ Hospital Safety Culture Survey Online

นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันท...

 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี และงานคุ้มครองผู้รับบริการฯ จัดอบรม โครงการ “Ramathibodi Hospital KM Phase 2” รุ่น...

Pages

 
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม 
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2173, 02-201-2215  Fax.02-201-2768