Download เอกสาร
เกณฑ์ มาตรฐาน พัฒนาคุณภาพ ความเสี่ยงและความปลอดภัย
 

ยินดีต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจการประเมินรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ “การผ่าตัดข้อเข่าเทียมในโรคข้อเข่าเสื่อม” วัน...

 
ยินดีต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินต่ออายุการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ การปลูกถ่ายตับ และการปลูกถ่ายไต วันอังคารที่ 18 มกราค...
 

SGS Audit plan สำหรับการตรวจประเมินประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 2...

 

การเตรียมความพร้อม (Pre-survey) รับการประเมินรับรองเฉพาะรายโรค “ระบบการดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...

 
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม 
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2173, 02-201-2215  Fax.02-201-2768