You are here

ภาพกิจกรรม

 

ยินดีต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจการประเมินรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ “การผ่าตัดข้อเข่าเทียมในโรคข้อเข่าเสื่อม” วัน...

 
ยินดีต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินต่ออายุการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ การปลูกถ่ายตับ และการปลูกถ่ายไต วันอังคารที่ 18 มกราค...
 

SGS Audit plan สำหรับการตรวจประเมินประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 2...

 

การเตรียมความพร้อม (Pre-survey) รับการประเมินรับรองเฉพาะรายโรค “ระบบการดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...

 

 เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลร...

 

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

 กลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Non-Tech...

 

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมสำรวจ Gap Assessment (Advance HA) ครั้งที่ 2

 

 ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู...

Pages

 
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม 
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2173, 02-201-2215  Fax.02-201-2768