You are here

ภาพกิจกรรม

 
วัฒนธรรมความปลอดภัยผ่านระบบออนไลน์ Hospital Safety Culture Survey Online

นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันท...

 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี และงานคุ้มครองผู้รับบริการฯ จัดอบรม โครงการ “Ramathibodi Hospital KM Phase 2” รุ่น...

 

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น  7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

 
การอบรม“การใช้ Service Profile ในการพัฒนาคุณภาพ” Phase1 รุ่น 2

งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพฯ จัดอบรม Phase I รุ่น 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558

 
งานมหกรรมคุณภาพเครือข่ายโรงพยาบาลถนนราชวิถี ครั้งที่ 4

ภายใต้หัวข้อ "ก้าวกระโดดร่วมกัน...สู่ความเป็นเลิศ: Triple for Performance Excellence" เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม...

 
การอบรม“การใช้ Service Profile ในการพัฒนาคุณภาพ” Phase 1 รุ่นที่ 1

ได้รับเกียรติบรรยายจาก รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

...
 
การบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงราก ปี 2558 (รุ่นที่ี 1)

การอบรมบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงราก ปี 2558 (รุ่นที่ี 1)  ห้องเรียนวันพุธที่ 15  กรกฎาคม ...

 
การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2558 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี

 
โครงการจัดตั้งผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surveyor) ด้านบริการรักษาพยาบาล

ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5

 
อบรม"โครงการจัดตั้งผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surveyor) ด้านบริการรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5

Pages

 
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม 
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2173, 02-201-2215  Fax.02-201-2768