You are here

อบรม โครงการ “Ramathibodi Hospital KM Phase 2” รุ่นที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Ramathibodi Hospital KM Phase 2”

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี  ร่วมกับงานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพฯ จัดอบรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ โครงการ “Ramathibodi Hospital KM Phase 2” ให้กับหน่วยงานสังกัดฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งมีวิทยากร อาจารย์จุฑารัตน์ จรูญสิริเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารข้อมูลความรู้ สำนักจัดการองค์ความรู้ ซีพีเอฟ  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
 

 

 
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม 
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2173, 02-201-2215  Fax.02-201-2768