You are here

ประชุมรับฟังคำชี้แจงการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ปี 2561

ประชุมเพื่อวางแผนการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยผ่านระบบออนไลน์ 

(Hospital Safety Culture Survey Online) ปี 2561

        ามที่คณะฯ ได้ร่วมโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพ กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) นั้น

ปี 2561 สรพ. กำหนดให้มีการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ (Hospital Safety Culture Survey) ระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. 61 ถึง วันที่ 31 ก.ค. 61                        

        ในการนี้ จึงเชิญผู้แทนบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมรับฟังคำชี้แจง เพื่อทำแบบสำรวจพร้อมนำไปสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องต่อไป โดยมี นพ.ณรงค์ฤทธิ์

มัศยาอานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-15.30น. ณ ห้อง 624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

 

 

 

 
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม 
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2173, 02-201-2215  Fax.02-201-2768