You are here

โครงการ “Ramathibodi Hospital KM Phase 2” รุ่นที่ 1

โครงการ “Ramathibodi Hospital KM Phase 2” รุ่นที่ 1

               งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับงานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม โครงการ “Ramathibodi Hospital KM Phase 2” รุ่นที่ 1 (หน่วยงานสนับสนุน สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี) ได้รับเกียรติจาก นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ วิทยากร โดย อาจารย์จุฑารัตน์ จรูญสิริเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารข้อมูลความรู้       สำนักจัดการองค์ความรู้ ซีพีเอฟ และทีม

    
 
งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชั้น 6  อาคารเรียนรวม 
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2173, 02-201-2215  Fax.02-201-2768