การรักษาอาการเหนื่อยหอบ

การรักษาอาการเหนื่อยหอบ

การรักษาอาการเหนื่อยหอบ

หลักการบริหารยาตามความรุนแรงของอาการหอบเหนื่อย

 

  1. อาการเล็กน้อย คะแนนปวด 0-3 การรักษามักเป็นรักษาโรคประจำตัว เช่นการใช้ยาขยายหลอดลมในผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง ผู้ป่วยโรคหอบ และการรักษาแบบการปรับพฤติกรรม การจัดสภาพสิ่งแวดล้อม เช่นการหลีกเลี่ยงสิ่งเร้า ควันบุหรี่ ควันไฟ หรือเสียงรบกวน เป็นต้น และแนะนำการใช้พัดลมเปิดลมเบาๆ ให้ผ่านบริเวณใบหน้าจะช่วยลดอาการได้ หรือการการหายใจแบบเป่าปาก
  2. อาการปานกลาง- อาการรุนแรง คะแนนปวด ตั้งแต่4 คะแนน การรักษาใช้ยามอร์ฟีนออกฤทธิ์ยาวตามแพทย์สั่ง เช่นยาเอ็มเอสที ยาคาพานอล การใช้ยากลุ่มมอร์ฟีนแบบยากิน แนะให้กินทั้งเม็ดห้ามบดเคี้ยว ยาไม่มีผลกับมื้ออาหาร การใช้ยาจะใช้ตามเวลา เช่นแพทย์จะสั่งยาทุก12- 14 ชั่วโมง เช่นการกินยาเวลา 2 ทุ่มวันละ1 ครั้ง
  • อาการหอบเหนื่อยฉุกเฉิน โดยทั่วไป อาการหอบจากมะเร็งมักพบอาการฉุกเฉินได้ มักหอบเหนื่อยตั้งแต่อาการปานกลางถึงรุนแรง แนะนำให้ไม่ต้องทนอาการ สามารถใช้ยาแก้ปวดมอร์ฟีนที่ออกฤทธิ์สั้น เช่นมอร์ฟีนน้ำ มอร์ฟีนไออาร์ ได้ และใช้ยาซ้ำได้ตามเวลาที่แพทย์กำหนด เช่น ใช้มอร์ฟีนน้ำ ทุก2-4 ชั่วโมง