ด้วยงานจ่ายกลาง โรงพยาบาลนครพนม  ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบริการงานจ่า...

 

งานทันตกรรมมาดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 -15.00 น....

 

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เปิดบ้าน (Open House) ให้ฝ่ายการพยาบาล
เข้...

 

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ  นำผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน  เข้าศึกษางานแผนกเวชภัณฑ์ป...

 

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ เข้าศึกษาดูงานภายในแผนกงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่...

 
ดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ CSSD

คณะหัวหน้างาน CSSDจากโรงพยาบาล ต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานในแผนกงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ใน...

 
รพ.ชลประทานเข้าดูงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
โรงพยาบาลชลประทานนำบุคลากรเข้าเยี่ยมชม งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2...
 
ดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ CSSD
คณะหัวหน้างาน CSSDจากโรงพยาบาลต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานในแผนกงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวัน...
 
รับใบรับรอง ISO 9001:2008

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อเข้ารับใบรับรอง ISO 9001:2008 ในวันที่ 14 กันยายน 2558

 
ดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ CSSD

คณะหัวหน้างาน CSSDจากโรงพยาบาลต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานในแผนกงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในว...

 
สัมมนาหน่วยงาน

โครงการอบรม "พัฒนาระบบงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ สู่มาตรฐานสากลหลังปรับปรุง" ณ วรบุรี อโยธยา คอมเว...

 
ศึกษาดูงาน ณ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. มีคณะมาศึกษาดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ