สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ เข้าดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00...

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำนักศึกษาจำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูง...

 

  งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อรับการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

 

  บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจากประเทศพม่า...

 

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจัดโครงการอบรมหลักสูตร "หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ปรา...

 

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจัดโครงการอบรมหลักสูตร "หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ปรา...

 

ห้องผ่าตัดสูติ-นรีเวชดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อในวันที่ 27-28 เมษายน 2559 จำนวน 3 รอบ รอบที่ 1 วันที...

 

วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 9.00 - 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ นายแพทย์ชนเมธ เตชะแสนศิริ มาดูงานที่งานเว...