ประชุมถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After-Action Review: AAR) รวม 4 เหตุการณ์

 
 
     เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. อ. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะรองคณบดีที่กำกับดูแลงานด้าน BCM และงานบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After-Action Review: AAR) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2566  ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภายในคณะฯ ได้แก่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี (ผศ. นพ.ปริย พรรณเชษฐ์ ) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ (พญ.พาขวัญ ปิตานุเคราะห์) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายทันตกรรม ภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายการพัสดุ งานสื่อสารองค์กร งานกฎหมาย งานอุปกรณ์การแพทย์ งานบริหารการรักษาพยาบาล งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กลุ่มสนับสนุนพันธกิจ งานบริหารทั่วไป งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานผู้ป่วยสัมพันธ์ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด งานพัฒนาคุณภาพงาน และงานบริหารความเสี่ยง เพื่อการเรียนรู้และปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Management: BCM) ณ ห้องประชุม 910 A, B, C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ Cisco Webex