การประชุมเพื่อสรุปแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงานและแจ้งการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 
 
     “เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะตัวแทนหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องพื้นที่พญาไท และอาจารย์ ดร. นายแพทย์นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเพื่อสรุปแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงานและแจ้งการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCP) พื้นที่พญาไท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับผู้บริหารของส่วนงาน ผู้ประสานงานด้าน BCM และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน BCP ของส่วนงาน ทั้ง 9 ส่วนงานในพื้นที่พญาไท ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (แพทย์หญิงพาขวัญ ปิตานุเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการจัดการ และสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ตลอดจนกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ อันจะทำให้การดำเนินงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะวิกฤต ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ Cisco Webex”