การให้ความรู้ และถอดบทเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของพื้นที่พญาไท (ครั้งที่ 2)

 
 
      "เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. อาจารย์ ดร. นายแพทย์นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะตัวแทนหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องพื้นที่พญาไท และอาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการให้ความรู้ และถอดบทเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของพื้นที่พญาไท (ครั้งที่ 2) โดยช่วงท้ายของการให้ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก คุณคมกริช คำสวัสดิ์ หัวหน้าทีมปฏิบัติการการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับผู้บริหารของส่วนงาน ผู้ประสานงานด้าน BCM และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน BCP ของส่วนงาน ทั้ง 9 ส่วนงานในพื้นที่พญาไท ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการจัดการ และสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ตลอดจนกองต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารงานทั่วไป กองบริหารการศึกษา กองทรัพยากรบุคคล กองคลัง และศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบและเพิ่มองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการระบุความเสี่ยง การป้องกัน และการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา), โถงชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย Cisco Webex"