การจัดประชุมถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After-Action Review: AAR) จากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ห้องผ่าตัดศัลยกรรม ชั้น 3 อาคารหลักของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
 
     เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. อ. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะรองคณบดีที่กำกับดูแลงานด้าน BCM และงานบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After-Action Review: AAR) จากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ห้องผ่าตัดศัลยกรรม ชั้น 3 อาคารหลักของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภายในคณะฯ ได้แก่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี (ผศ. นพ.ณัฐพร แสงเพชร) หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา (ผศ. พญ.วรินี เล็กประเสริฐ) ผู้แทนภาควิชาศัลยศาสตร์ (ผศ. นพ.วิกรานต์ สุรกุล) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ (พญ.พาขวัญ ปิตานุเคราะห์) หัวหน้าหน่วยห้องผ่าตัดศัลยกรรม (นางณิชา ปิยสุนทราวงษ์) หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด ผู้แทนห้องผ่าตัดต่าง ๆ ผู้แทนฝ่ายวิศวกรรมบริการ ผู้แทนงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนงานพัฒนาคุณภาพงาน ผู้แทนงานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ ผู้แทนงานอุปกรณ์การแพทย์ และผู้แทนบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เพื่อการเรียนรู้และปรับปรุงการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Management: BCM) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี