You are here

ผลการจัดการความเสี่ยง

        

    เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธิการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผล

ของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการจะต้องคำนึถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผล

ประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจจะต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย

วิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance)

          หลักของการตอบสนองความเสี่ยง หรือจัดการความเสี่ยง มี 4 ประการคือ

  1. การหลีกเลี่ยง (Avoid)  เป็นการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

  2. การร่วมจัดการ (Share) เป็นการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง

  3. การลด (Reduce) เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่เกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

  4. การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้ว โดยไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม

เพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก

          ผู้บริหารควรพิจารณาจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองหรือการจัดการข้างต้น และควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่

เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงแล้วในช่วงเวลาที่เหมาะสม และคณะฯได้มีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ปีงบประมาณ 2 ครั้ง  ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาการจัดการความเสี่ยง

สามารถสรุปผลได้ดังนี้