Risk Champion

     

     ผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk – Champion) คือบุคลากรที่มีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน/ภาควิชา 
 
  บทบาทหน้าที่ 
 
     1.ประเมินความเสี่ยงและกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงของภาควิชาในแต่ละปีงบประมาณ
 
     2.ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ
 
     3.จัดทำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและรายงานผลการจัดการความเสี่ยงมายังคณะฯในแต่ละปีงบประมาณ
 
     4.ถ่ายทอดความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้แก่บุคคลกรในหน่วยงานของตน
 
 
 
  คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง
 
   ระดับพันธกิจ
 
     1.ต้องอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานหรือรองหัวหน้าฝ่าย/รองหัวหน้างานที่ได้รับความเห็นชอบจากรองคณบดีที่กำกับดูแล
 
     2.มีความเข้าใจในบริบทของการดำเนินงานในภาพรวมของฝ่ายงาน/งาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาความเสี่ยงที่ส่งผลต่อพันธกิจระดับคณะฯได้
 
     3.สามารถพิจารณาและตัดสินใจถึงความเสี่ยงรวมทั้งกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงของฝ่ายงาน/งานที่จะดำเนินการได้
 
     4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายในเบื้องต้น
 
     5.มีทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอด การประสานงาน และการคิดอย่างเป็นระบบ
 
   ระดับภาควิชา
 
     1.เป็นบุคคลที่หัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรว่าเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ข้างต้น
 
     2.มีความเข้าใจในบริบทของการดำเนินงานภายในภาควิชาภาพรวมเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาความเสี่ยงของภาควิชา
 
     3.สามารถพิจารณาและตัดสินใจถึึงความเสี่ยงของภาควิชารวมทั้งกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงของภาควิชาที่จะดำเนินการได้
 
     4.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานความเสี่ยงและการควบคุมภายในเบื้องต้น
 
     5.มีทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอด การประสานงานและการคิดอย่างเป็นระบบ
 
 
 
   ประโยชน์ที่จะได้รับ
 
     1.เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านความเสี่ยง ตามแผน Risk Management Training Road Map
 
     2.สามารถเขียนผลงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในลง PA 
 
     3.นำเอาองค์ความรู้ด้านความเสี่ยง ไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างผลงานวิชาการ