You are here

จัดที่เพชรบุรี ระหว่างหาดเจ้าสำราญและหาดชะอำ

บันทึกที่ 5 นี้ผู้เขียนขอนำชมเมื่องโคราชและรอบๆเมื่องเพื่อเป็นการผ่อนคลาย

บันทึกที่ 4 ขอนำเสนอการบรรยาย ของท่าน อ. สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ

บันทึกที่ 3 ขอกล่าวถึงการบรรยายในเรื่องของ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับนักรังสีเทคนิคที่ควรรู้…และ ต้องรู้ ในวิชาชีพ

บันทึกนี้ขอนำเสนอการประชุมวิชาการของสมาคมศิษย์เก่า รังสีเทคนิค รามาธิบดี ต่อ จากบันทึกที่แล้ว

ร่วมแรง ร่วมใจ  วิชาชีพรังสีเทคนิค

ในวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา

 ที่วัดประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 17-18 มีนาคม 2555

 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

Pages

 
สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี  RamaRTalumni.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์