ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี
ภาควิชารังสีวิทยา? คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่ ๒๗๐ ถ.พระรามหก เขตราชเทวี? กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑๑๓๔๐,๐๒-๒๐๑๒๒๔ โทรสาร ๐๒-๒๐๑๑๒๙๗