ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค คร้ังท่ี 30 ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2559 ณ ลองบีชการ์เด้นโฮเต็ลแอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม  2558 ภูเขางามพาโนรามา รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ระหว่างวันที่ 7–10 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ หัวหิน

ตรวจสอบรายชื่อลงเบียนเข้าร่วมงานประชุม คลิก

8 November each year.

 
สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี  RamaRTalumni.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์