การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค คร้ังท่ี 30 ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2559 ณ ลองบีชการ์เด้นโฮเต็ลแอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม  2558 ภูเขางามพาโนรามา รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ระหว่างวันที่ 7–10 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ หัวหิน

ตรวจสอบรายชื่อลงเบียนเข้าร่วมงานประชุม คลิก

รถยนต์, รถตู้, รถไฟ, รถโดยสารประจำทาง

เนื่องด้วยรุ่น 28 ได้มีโครงการ “RT’28 สานฝันปันน้ำใจให้น้อง” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2556

บันทึกที่ 5 นี้ผู้เขียนขอนำชมเมื่องโคราชและรอบๆเมื่องเพื่อเป็นการผ่อนคลาย

บันทึกที่ 4 ขอนำเสนอการบรรยาย ของท่าน อ. สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ

บันทึกที่ 3 ขอกล่าวถึงการบรรยายในเรื่องของ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับนักรังสีเทคนิคที่ควรรู้…และ ต้องรู้ ในวิชาชีพ

บันทึกนี้ขอนำเสนอการประชุมวิชาการของสมาคมศิษย์เก่า รังสีเทคนิค รามาธิบดี ต่อ จากบันทึกที่แล้ว

Pages

 
สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี  RamaRTalumni.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์