ร่วมแรง ร่วมใจ  วิชาชีพรังสีเทคนิค

ในวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา

 ที่วัดประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 17-18 มีนาคม 2555

 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสมทบทุนสร้าง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

และวัดที่น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรี

Pages

 
สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี  RamaRTalumni.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์