ขอเชิญชวนเสนอชื่อศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

           

        ด้วยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี2565 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

โดยแบ่งเป็น 5 สาขา
         
1.สาขาการวิจัย
            2.สาขาการศึกษา
            3.สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล
            4.สาขาผู้บริหาร
            5.สาขาการบริการสังคม

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประกอบด้วย

          คุณสมบัติทั่วไป
                        1.เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันประกาศรับสมัคร
                        2.มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
                        3.ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมหรือระดับชาติ
                        4.ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ
                        5.มีคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับในสังคม
                        6.มิได้มีตำแหน่งใดๆในกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีชุดปัจจุบัน
                                  

           

            คุณสมบัติเฉพาะสาขา
                        1.สาขาการวิจัย
                                       มีผลงานดีเด่นในด้านวิจัยทางการพยาบาล เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ นานาชาติ
                        2.สาขาการศึกษา
                                       มีผลงานดีเด่นในด้านการศึกษาพยาบาล เป็นที่ยอมรับทั้งใน ระดับชาติ นานาชาติ
                        3.สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล
                                       มีผลงานโดดเด่นในด้านการปฏิบัติการพยาบาล เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ  นานาชาติ
                        4.สาขาผู้บริหาร
                                       เป็นผู้บริหารพยาบาลทั้งด้านการศึกษาหรือการบริการที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ นานาชาติ
                        5.สาขาการบริการทางสังคม
                                    มีความสามารถในการนำความรู้และความสามารถในด้านการพยาบาลและนำไปบูรณาการก่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพ หน่วยงาน สังคม ระดับชาตินานาชาติ

_______________________________________________-

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี  >>คลิก<<

Downlond แบบฟอร์ม >>คลิก<<

รายนามผู้ที่เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น >>คลิก<<