การบันทึกเทปการปฐมนิเทศ การจัดอบรม “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 2