ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง