คำแนะนำในการออกรหัสคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

รหัสของกิจกรรมประกอบไปด้วย 5 ส่วน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่หนึ่ง    ประกอบด้วยตัวเลข 1 ตัว  จะบ่งถึงกลุ่มกิจกรรม 

รหัสตัวแรก หมายถึง กลุ่มของกิจกรรม ซึ่งมีทั้งหมด 4 กลุ่มด้วยกัน ดังต่อไปนี้

1  หมายถึง กิจกรรมกลุ่มที่ 1

2  หมายถึง กิจกรรมกลุ่มที่ 2

3  หมายถึง กิจกรรมกลุ่มที่ 3

4  หมายถึง กิจกรรมกลุ่มที่ 4

 

ส่วนที่สอง   ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลัก จะบ่งถึงประเภทกิจกรรมทั้งสิ้น  44 ประเภท 

ส่วนที่สาม   ประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัว จะบ่งถึงกลุ่มสถาบัน และรหัสประจำของสถาบันหลัก  

ส่วนที่สี่   เป็นรหัสสถาบันสมทบ/ภาควิชา

ส่วนนี้มีเลข 4 หลัก เป็นรหัสสำหรับโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบ หรือภาควิชาต่างๆ ที่จัดกิจกรรมนั้นๆขึ้น 

ส่วนที่ห้า  รหัสวันเวลาที่เกิดกิจกรรมนั้น ๆ 

ส่วนนี้มีตัวเลข 6 ตัว   2 ตัวแรก หมายถึง ปี ค.ศ.  2 ตัวกลาง หมายถึง เดือน และ 2 ตัวสุดท้าย หมายถึง วันที่จัด   กำหนดเป็นวันที่สถาบันแห่งนั้นเป็นผู้ผลิต   

 

ยกตัวอย่างรหัสกิจกรรม  รหัสกิจกรรม    1-1200-207-2150/120725 มีความหมายดังนี้

1 หมายถึง    กิจกรรมกลุ่มที่ 1 เป็นกิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้ใหม่หรือความรู้เดิมได้ถูก ทบทวนให้ทันยุคสมัย
1200 หมายถึง    กิจกรรมการอบรมฟื้นฟูวิชาการ หรืออบรมระยะสั้น
207 หมายถึง    สถาบันหลัก  คือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2150 หมายถึง    สถาบันสมทบหรือภาควิชาที่จัดกิจกรรมนี้  ได้แก่ ภาควิชาจักษุวิทยา
120725 หมายถึง    วันที่จัดกิจกรรมดังกล่าว  ได้แก่ วันที่ 25 กรกฏาคม 2012