รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคทั่วไป โรคของผู้หญิง & โรคกระดูกและข้อ ลัดคิวหมอ – 15/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคของผู้หญิง & โรคกระดูกและข้อ

พิธีกรหลัก : รศ. พญ.อรวี ฉินทกานันท์ สาขาวิชาอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์นารีวิทยา

พิธีกรรับเชิญ : . นพ. เสฏฐา เวสารัชชพงศ์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการลัดคิวหมอทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 .

Facebook: RAMA Channel – รามาแชนแนล