รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

เกี่ยวกับเรา

ปีก่อตั้ง 2553

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นทั้งสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ชั้นนำในระดับประเทศ มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย ทั้งในด้านการป้องกันและการรักษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างบทบาทเชิงรุกด้วยการนำเสนอข้อมูลทางด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง ผ่านสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เคเบิล และทางโซเชียลมีเดีย ของสถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNEL ที่มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพทั้งในด้านของการป้องกันและการรักษาสู่สาธารณชน

สถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNEL จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเผยแพร่ความรู้เพื่อการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีผ่านทางสื่อโทรทัศน์ 24 ชั่วโมง และสื่อโซเชียลมีเดีย