รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นทั้งสถาบันการศึกษา และสถานพยาบาลที่มีบุคลากรทางการแพทย์ในระดับชั้นนำของประเทศ จึงเป็นแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือ มีศักยภาพในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย ทั้งในด้านของการป้องกัน และการรักษาในรูปแบบต่างๆ

งานสื่อสารองค์กร

โทร. 0 2201 0182
โทรสาร 0 2201 2127

ที่อยู่

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Get in Touch

ส่งข้อความ