ติดต่อ

ติดต่อ

ช่องทาง Rama Channel

RAMA CHANNEL

สถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล (Rama Channel) สื่อสุขภาพโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี ด้วยการนำเสนอข้อมูลทางด้านสุขภาพอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างง่าย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล 

งานสื่อสารองค์กร

โทร. 0 2201 0182 โทรสาร 0 2201 2127

อีเมล

ramachannel24@gmail.com

ที่อยู่

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400